Saturday, October 15, 2005

[MrJT] Digest Number 534

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/iuUuID/dnQLAA/n1hLAA/FJKolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

There are 2 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. Girl seeking a hot time
From: "wine_dine69_s" <wine_dine69_s@yahoo.com>
2. Web Master �irketi(Telefon �cretlerini mutlaka inceleyin)
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 1
Date: Sat, 15 Oct 2005 00:54:20 -0000
From: "wine_dine69_s" <wine_dine69_s@yahoo.com>
Subject: Girl seeking a hot time

I like a lot. I like it rough, slow and nice, hard, and any position.
Anal and voyeurism are huge turn ons.Find me here
http://WildMatch.com/wmaster.asp?WID=123647495310&linkID=1030
Im Wine_Dine69

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 2
Date: Sat, 15 Oct 2005 04:19:19 -0700 (PDT)
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
Subject: Web Master �irketi(Telefon �cretlerini mutlaka inceleyin)

�irketimiz YAGMUR GRUP b�nyesinde 2001 y�l�nda kurulmu�tur.

2005 y�l� itibariyle webmasterlari olarak YAGMUR GRUP grafik ve yaz�l�m ekibi d�� piyasaya a��lmaya karar vermi�tir. Siz b�t�n kurumsal ve bireysel internet kullan�c�lar�na daha iyi bir hizmet verebilmek i�in T�rkiye'de kendi serverlar�yla sizin hizmetinizdedir. Grafik ekibimiz sizin i�in en yeni tasar�mlarla sizi tan�mlamak i�in �al��makta yaz�l�m ekibimiz sizin i�in t�m istediklerinizi yaz�l�msal olarak sizlere sunmaktad�r.

Bili�im ve Teknoloji g�n�m�zde ya�am bi�imi olmu�tur, bireysel yada kurumsal olarak internet hizmetlerini veren ��z�m orta��n�z olabiliriz. �nternet teknolojisine ad�m atma yada sorunlar�n�z� profesyonel destek ile ��zmek , i� potansiyelinizi geli�tirmeye ve internet pazar�ndan projeler ile yararlanman�z i�in teknolojiyi yak�ndan takip etmelerinizi sa�lamak ve size teknolojiyi sunmak hedefimiz olmu�tur.

Web sitesi tasar�m�, hosting deste�i, alan ad� tescili, site bar�nd�rma, e-mail hizmeti, web projeleri,. e-ticaret, e-yaz�l�m, e-i�,mobil ��z�mler, bilgi g�venli�i gibi t�m gereksinimleriniz kar��lanmaktad�r. Profesyonel, planl� ,sistematik bi�imde s�n�rs�z yarat�c�l�k, kuvvetli altyap� ile bili�im yat�r�mlar�n�z� internet �irketine d�n��mesini sa�layacak entegre internet ��z�mleri olu�turma ve dan��manl�k hizmetleri sunmaktay�z.

S�n�rs�z yarat�c�l�k, kuvvetli altyap� ve h�z� gerektirir; kal�c�l�k, �ng�r� ve tecr�be gerektirir.M��teriye ait, tamamen kontrol edilebilir, geli�tirilebilir siteler tasarlamak,�irketinizin pazar pay�n� artt�rmak Geli�melere a��k olmak ve bu bilgi birikimini sizlere yans�tmak �nternet ortam�nda marka tan�n�rl���n� sa�lamak Firma imaj�n�z� yenilemek Uluslararas� pazara a��labilmek 24 saat tan�t�m ve online hizmet sunabilmek Kullan�c� sorunlar�n� an�nda ��zebilmek �irketimizin prensipleridir.

Sunulan m��teri deste�i, sorular�n�z�n h�zl� ve ��z�me y�nelik olarak yan�tlanmas� i�in 7/24 hizmet vermekteyiz.

Size �zel ��z�mler aras�nda SSL Sertifikas� sayesinde sayfan�zdaki b�t�n veri al��veri�i �ifreli hale gelecek ve e-ticaret yada g�venli olmas�n� istedi�iniz di�er web i�erikleriniz SSL Sertifikas� g�vencesi ile koruma alt�na al�nm�� olacakt�r.

Hosting Alan�,Email hesab�,S�n�rl�/ s�n�rs�z bant trafi�i,Dns Tan�mlar�,Farkl� uzant�larda domain ad�,.com, .biz, .name, .co.uk, .net, .info, .org, .biz.tr, .info.tr,.gen.tr, .pol.tr, .web.tr .us, .ws, .bel.tr, .bbs.tr, .tel.tr,.com.tr *, .org.tr *, .gov.tr *( * Sat�n al�mlarda belge gerektiren domainler),Asp,Php Deste�i,.Net Deste�i,.Access / Mdb Deste�i,.Mysql Deste�i,.Mail Y�netim Paneli,64 Kbps'dan 155 Mbps'a varan h�zlarda ba�lant� olana��, alternatif peeringler ,Firewall korumas� ,Yedekli, paralel ve y�k payla��ml� kesintisiz g�� kayna�� ,Sunucular aras�nda trafik payla��m� ve dengeleme,TTNET ve uluslararas� omurgalara h�zl� ve kesintisiz ba�lant�lar. ,Reverse proxy sayesinde y�ksek performans ,Kullan�m Grafikleri ve Trafik Kontrol�,Cep telefonlar�ndan e-mail eri�imi (WAP),SMTP Server (mail.domainadiniz.com),�ifre korumal� klas�rler,PHP, CGI, Perl Deste�i,T�rk�e Plesk 7.5 Kontrol Paneli aray�z� destekli hizmet i�eri�imizdir.

www.webmasterlariyiz.biz ve www.webmasterlari.com

*Alan ad� Kayd� ( Domain Tescil ) Kay�t Fiyatlar� i�in

http://www.webmasterlari.com/alanadi.htm

*Php Perl Asp Net , database (Mysql Microsoft SQL) web hosting uygulamalar�n�z i�in profesyonel web hosting hizmetleri Unix ve Windows 2003 serverlar�m�zda sunulmaktad�r Web hosting paketlerimizi gormek i�in

http://www.webmasterlari.com/webhosting.htm

*Web sitesini kendinize ait NT ve Unix serverlarda bulundurabilir, web hosting m��terilerinize kendi kontrol panelinizi T�rk�e olarak sunabilirsiniz. Web hosting hizmetleri i�in

http://www.webmasterlari.com/kiraliksunucu.htm

*Uzak mesafe telefon hizmetleri ��in (Amerika Dakikas� 16 Kuru� - Almanya Dakikas� 17 Kuru�)

http://www.webmasterlari.com/ucuztelefongorusmesi.htm

* Reseller Windows Hosting Paketleri i�in

http://www.webmasterlariyiz.biz/reseller.htm

*Web tasar�m kampanyalar�ndan yararlanmak i�in

http://www.webmasterlariyiz.biz/tasarim.html

*Alan ad� Kayd� ( Domain Tescil ) Kay�t Fiyatlar� i�in

http://www.webmasterlari.com/alanadi.htm


---------------------------------
Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/MrJT/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
MrJT-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home