Tuesday, August 09, 2005

[MrJT] Digest Number 469

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h7tg2tf/M=362335.6886442.7839733.3022183/D=grplch/S=1705026117:TM/Y=YAHOO/EXP=1123599178/A=2894366/R=0/SIG=138c78jl6/*http://www.networkforgood.org/topics/arts_culture/?source=YAHOO&cmpgn=GRP&RTP=http://groups.yahoo.com/">What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

There are 2 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. Hi guys I'm very hot and looking for........
From: "hot4play03_sex" <hot4play03_sex@yahoo.com>
2. Sýrt çantamda coðrafyalar grubu 14 aðustos acelle yaylasý gezisi
From: "murat" <sirtcantam@yahoo.com>

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 1
Date: Mon, 08 Aug 2005 17:03:34 -0000
From: "hot4play03_sex" <hot4play03_sex@yahoo.com>
Subject: Hi guys I'm very hot and looking for........

Meet me here http://cover4.adultfriendfinder.com/go/p162611.subhot4play

My sexy nick is HOT4PLAY03, DON'T MISS IT

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 2
Date: Mon, 08 Aug 2005 20:30:08 -0000
From: "murat" <sirtcantam@yahoo.com>
Subject: Sýrt çantamda coðrafyalar grubu 14 aðustos acelle yaylasý gezisi

Sýrt çantamda coðrafyalar grubu 14 aðustos acelle yaylasý gezisi

!! KATILIM SERBESTTÝR. !!

ADRES LÝSTESÝNDEKÝ SORUNDAN DOLAYI AYNI MAÝLÝ 2 KEZ ALAN
ARKADAÞLARIMIZDAN ÖZÜR DÝLÝYORUZ.
www.dogasporlari.net
:: SIRT ÇANTAMDA COÐRAFYALAR YÜRÜYÜÞ VE DOÐA SPORLARI GRUBU ::
( Etkinliklerimiz ticari amaçlý deðildir. )

:HAFTA SONU ACCELLE YAYLASI TREKKÝNG GEZÝSÝ:
"14 AÐUSTOS 2005 Pazar "

Hareket saatleri
06: 20 Bakýrköy BOYNER MAÐAZASI ÖNÜ
06: 30 Taksim AKM
07: 00 Kadýköy HALDUN TANER SAHNESÝ
07: 15 Göztepe KÖPRÜSÜ

---- Merhaba… 13 Aðustosta güzel bir etkinlikle tekrar bir
aradayýz. Marmara bölgesinin en büyük yaylasýna güzel bir bahar
etkinliði düzenledik. 1300 metre yüksekliðindeki yaylada 300 kadar
ahþap ev bulunmaktadýr. Ülkemizde elektriði olan ilk yayla olma
özelliðine sahip olan acele yaylasýnda muhteþem tabiat güzellikleri
halk tarafýndan çok güzel korunmuþtur.
---- Aracýmýzla ulaþtýðýmýz yayladan kýsa bir yürüyüþle öðle yemeði
molasýný vereceðimiz pýnar baþýna ulaþýyoruz. Öðle yemeðimizde
sucuk, köfte sosis, közde domates biber, kola, m.suyu var. Yemek
sonrasýnda baþlayan yürüyüþümüz çam ormanlarý içerisindeki toprak
yoldan devam ederek karaca yataðý yaylasýna ulaþýyor. (adý garip
gelmesin bu yaylada gerçekten her an karaca görme olasýlýðý
bulunmakta.) yürüyüþümüz farklý bir yolla döndüðümüz acelle
yaylasýnda son buluyor...
---- Neler göreceðiz.? Öncelikle tipik yaylalardan olmayan bir
yaylada, çiðdem çiçekleri içerisinde, muhteþem orman manzaralarý
eþliðinde yürüyeceðiz. Küçük dereler, ahþap köprüler, 30 metrelik
çam ve göknar aðaçlarý, fýndýk bahçeleri ve panoramik görüntüler
arasýnda yol alacaðýz. Bölge insanlarýnýn kültürel yapýlarý
hakkýnda, yerinde bilgi sahibi olacaðýz. Çekilen resimlerle ve
videolarla bu güzel etkinliði ölümsüz kýlacaðýz…
----Yayladan dönüþte köylü dostlarýmýzýn ikram ettiði akþam çayýmýzý
içerek Ýstanbul a dönüþe geçiyoruz. Saat 21:00 istanbul da
oluyoruz. Köyden eviniz için taze fýndýk, tereyaðý, abhaza
peyniri, kaymak ve bal alabilirsiniz.

Sýrt çantamda coðrafyalar gezi grubumuzun 173. etkinliði
olan "acelle yaylasý" etkinliði kesin kalkýþlýdýr.
Etkinliðe katýlýmcý olabilmek için Cumartesi saat 17:00 e kadar
kayýt yaptýrabilirsiniz... lütfen kaç kiþi olduðunuzu ve nereden
bineceðinizi bildiriniz.
Gsm numarasý ve bu bilgilerin olmadýðý mailleri kayýt listesine
ekleyemiyoruz.

Etkinlik kayýtlarýnýzý gezgin1ruh@yahoo.com ve sirtcantam@yahoo.com
adreslerine veya 0536 713 55 10 numarasýna mesaj ile
yaptýrabilirsiniz…

Acelle yaylasýnýn resimlerini görmek veya edinmek isteyenlere
gönderebiliriz…
Katýlým 35 ytl dir. Katýlama dahil olanlar: Acente giderleri,
deneyimli dað rehberleri eþliðinde tüm etkinlikler, lux araçla
ulaþým, sabah kahvaltýsý, öðle yemeði (barbekü olarak) akþam
çaylarý ve araçta bazý ikramlardýr.

Sýrt çantamda coðrafyalar gezi grubu…

Sizde sýrt çantamda coðrafyalar gezi grubuna üye olabilirsiniz…
üyelik için
sirtcantam@yahoogroups.com adresine girmeniz ve üyeliðinizi
onaylamanýz yeterli olacaktýr.

SIRT ÇANTAMDA COÐRAFYALAR GRUBU
Yürüyüþ ve doða sporlarý

1 Grubumuz hiçbir siyasi ve etnik baðlantýlarý olmayan bir gruptur.
2 Grubumuz içerisinde bulunan her üye arkadaþýmýz etkinlikler
düzenleyebilir. (Gezi, parti, sosyal etkinlikler.)
3 Grubumuz üyeleri kendi aralarýnda mail- tel vs.. gibi görüþmeler
yapabilirler.
4 Grubumuz içerisinde olasý bir durum için kullanýlmak üzere kan
bankasý bulunmaktadýr.
5 Grubumuz içerisinde bireysel etkinlik yapmak isteyenlere malzeme
temin yapýlmaktadýr.Çadýr uyku tulumu
6 Grup üyelerimizce toplanan kitap, ilaç, kýyafet vs.. gibi ürünleri
ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýr.
7 Grup üyeleri olasý bir felaket esnasýnda grup içerisindeki
profesyonellerden yardým talep edebilir.
8 Grup içerisinde eðitimi devam eden arkadaþlarýmýza kitap temini
yapabilirler.
9 Grup üyesi arkadaþlarýmýz her etkinlikte doða ve doða sporlarý
üzerine ücretsiz ders alabilirler.
10 Grubumuzun en önemli amacý genç arkadaþlarýmýzý doðal hakkýnda
bilgilendirmek ve onlarý þehrin olumsuzluklarýndan uzak tutmaktýr.
11 Grubumuz ticari amacý yoktur.
12 grup üyelerimiz bazý ürünleri anlaþmalý firmalardan %25 ucuza
edinebilirler ( çadýr uyku tulumu vss…

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/MrJT/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
MrJT-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home