Saturday, July 23, 2005

[MrJT] Digest Number 455

There are 6 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. �� �� ���� ����� ���� ����
From: <fakhimy@gmail.com>
2. SELAM S�YLE HAYAT
From: Engin NAMLI <namli1453@yahoo.com>
3. �� �� ���� ����� ���� ����
From: <fakhimy@gmail.com>
4. ::SIRT �ANTAMDA CO�RAFYALAR Y�R�Y�� VE DO�A SPORLARI GRUBU::
From: sirt cantam cografyalar <sirtcantam@yahoo.com>
5. Model Dylan Skylar: the college years
From: Insatiable Hottie <insatiable_hottie@yahoo.com>
6. Yahoo Group: Brandon Paradine
From: Insatiable Hottie <insatiable_hottie@yahoo.com>

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 1
Date: Thu, 21 Jul 2005 23:51:58 +0430
From: <fakhimy@gmail.com>
Subject: �� �� ���� ����� ���� ����


View>Encoding>Arabic (windows)
���� �� �� ���� ����� <http://www.fakhimy.com/index.aspx> ���� �������.
�� ��� ���� ��� �� ������ ����� ������� ���ѐ��� ��� �� �� ��� ������
��� �������.
���ǘ
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=0&subCategory=all>
������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=1&subCategory=all>
������� � �������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=2&subCategory=all>
����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=3&subCategory=all>
����� �����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=4&subCategory=all>
�������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=5&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=6&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=7&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=8&subCategory=all>
����� ���
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=9&subCategory=all>
����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=9&subCategory=all>
����� �� ���� ����� �� ������ �� ������� ������
<http://www.fakhimy.com/index.aspx>

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 2
Date: Fri, 22 Jul 2005 10:52:44 -0700 (PDT)
From: Engin NAMLI <namli1453@yahoo.com>
Subject: SELAM S�YLE HAYAT

SELAM S�YLE HAYAT

Giden bahar� gelen yazda g�rd�m
Ne hazana ne yaza benziyordu
Solgun y�z�ne bak�p bak�p durdum
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Ne yapra��na ne de g�l�ne erdim
Z�mr�t mevsimin soldu�unu g�rd�m
Belki de d��-t� �u g�nl�me derdim
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Yare sunacak �i�e�i de yoktu
Salk�m dikeni meyvesinden �oktu
Dal� goncas�z fidan� buruktu
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Neler ummu�tum oysa ki ben ondan
Ferah bulacakt�m mis kokusundan
Kalkmayacakt�m derin uykusundan
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Kayna�� kuru p�narlar� susuz
Ku�lar kurnada peri�an ku�kusuz
Nere y�nelsem her g�rd���m mutsuz
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Eser kalmam�� revnakl� halinden
Sarar�p solmu� kalkamaz yerinden
G�kteki g�ne� yakm�� can evinden
Ge�en bahara selam s�yle hayat

Engin Naml� 23:26 21.07.2005

msn:enginnamli@mynet.com
www.antoloji.com/engin_namli

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 3
Date: Sat, 23 Jul 2005 01:11:11 +0430
From: <fakhimy@gmail.com>
Subject: �� �� ���� ����� ���� ����


View>Encoding>Arabic (windows)
���� �� �� ���� ����� <http://www.fakhimy.com/index.aspx> ���� �������.
�� ��� ���� ��� �� ������ ����� ������� ���ѐ��� ��� �� �� ��� ������
��� �������.
���ǘ
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=0&subCategory=all>
������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=1&subCategory=all>
������� � �������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=2&subCategory=all>
����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=3&subCategory=all>
����� �����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=4&subCategory=all>
�������
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=5&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=6&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=7&subCategory=all>
�����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=8&subCategory=all>
����� ���
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=9&subCategory=all>
����
<http://www.fakhimy.com/showAdvertis.aspx?category=9&subCategory=all>
����� �� ���� ����� �� ������ �� ������� ������
<http://www.fakhimy.com/index.aspx>

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 4
Date: Fri, 22 Jul 2005 16:33:49 -0700 (PDT)
From: sirt cantam cografyalar <sirtcantam@yahoo.com>
Subject: ::SIRT �ANTAMDA CO�RAFYALAR Y�R�Y�� VE DO�A SPORLARI GRUBU::

31 TEMMUZ 2005 PAZAR

www.dogasporlari.net

::SIRT �ANTAMDA CO�RAFYALAR Y�R�Y�� VE DO�A SPORLARI GRUBU::

KATILIM SERBESTT�R�

HAFTA SONU S�L�KL�G�L ve �UBUKLUG�L TREKK�NG GEZ�S�:

Hareket saatleri

06:15 Bak�rk�y BOYNER MA�AZASI �N�

06:30 Taksim AKM

07: 00 Kad�k�y HALDUN TANER SAHNES�

07: 15 G�ztepe k�pr�s�

Herkese selamlar� uzun zamand�r ara verdi�imiz haftasonu etkinliklerimize tekrar ba�l�yoruz. Parkurumuz s�l�kl�g�l do�a koruma park�. Muhte�em bir yaz parkurunday�z. Y�zmek �steyenler yak�n�m�zda y�zebilirler.

Orta zorlukta trekking ( do�a y�r�y��� ) parkuru

Bolu�ya ba�l� dokurcun b�lgesinde bulunan s�l�kl�g�l tabiat koruma alan�n�n ba�lad��� tav�ansuyu k�y�nde arac�m�z� b�rakarak bizim i�in haz�rlanm�� trakt�rler ile g�le hareket ediyoruz. Trakt�r �zerinde muhte�em manzaralar e�li�inde devam eden yolculu�umuz yar�m saat sonra s�l�kl�g�l kenar�nda son buluyor. G�l kenar�nda yap�lan barbek�de sucuk k�fte domates k�zde biber ve kola dan olu�an ��le yeme�inden sonra foto�raf �ekimlerinin ard�ndan orman i�i parkurda (8 km devaml� ini�) y�r�mek isteyenler Murat CEYLAN e�li�inde y�r�y��e ge�erek sabah arac�m�z� b�rakt���m�z tav�ansuyu k�y�ne ula��yorlar. Bu mesafeyi y�r�meyi g�ze alamayanlarsa trakt�rlere binerek G�khan e�li�inde tav�ansuyu k�y�ne ula��yorlar trakt�rle d�nenler k�ydeki 400 y�ll�k de�irmenin kenar�nda �aylar�n� i�ene kadar di�er grubumuzda k�ye y�r�yerek ula��yorlar. K�yden arac�m�zla �ubuk g�l�ne hareket ediyoruz, burada yapaca��m�z k�sa geziden sonra k�ye d�n�yoruz. Ak�am �ay�m�z� k�yden ge�en Mudurnu �ay� kenar�nda i�erek
�stanbul a d�n��e ge�iyoruz.

S�l�kl� g�l hakk�nda:Depremler sonucunda olmu�mu� bir ��k�nt� g�l� olan s�l�kl�g�l, dokurcuna ba�l� tav�ansuyu k�y� s�n�rlar� i�erisindedir. G�l b�lgesinde �am ve g�knar a�a�lar� yo�unluktad�r. Her mevsim farkl� g�zellikler sergileyen s�l�kl�g�l�n en g�zel d�nemi ye�illikler i�erisindeki g�r�nt�s�d�r.

�ubuk g�l� b�lgedeki en g�zel ve en temiz suya sahip g�ld�r� Abant g�l�n�n k���k bir kopyas� gibi olan g�l foto�raf ar�iviniz i�in muhte�em kareler saklamaktad�r.

Neden s�l�kl�g�l: s�l�kl�g�l d�nyan�n en g�zel turkuvaz g�r�nt�s�ne sahip g�llerinden biridir. �lkemizin en yo�un oksijenine sahip 3 �zel b�lgeden biri olan s�l�kl�g�l tabiat park�na yapaca��m�z etkinlikte bunu yerinde g�recek ve do�ay� hissedeceksiniz.

Kat�l�m 25 ki�i ile s�n�rl�d�r. ( Kat�l�mc� arkada�lar�m�z�n en ge� 29 temmuz ak�am�na kadar yerlerini ay�rtmalar� gerekmektedir. )

Kat�l�mc� olmak serbesttir. Kat�l�m 35 ytl dir.

8 ya��ndan b�y�k �ocuklar�n�z� getirebilirsiniz.

Etkinli�e dahil olanlar. L�x ara�larla ula��m.sabah kahvalt�s� :��le yeme�i. ak�am �ay�. profesyonel da� rehberleri e�li�inde t�m aktiviteler�

Kat�l�mc� olabilmek i�in att���n�z mailde nereden binece�iniz. Gsm numaran�z. Ka� ki�i oldu�unuz mutlaka belirtilmelidir. Bunun d���ndaki mailler dikkate al�nmamaktad�r�.

Murat CEYLAN

gezgin1ruh@yahoo.com 1yolyorgunu@gmail.com 05367135510

G�khan �INAR

gezgin1ruh@e-kolay.net

G�khan HOT��

sirtcantam@yahoo.com 0535 961 06 06

yan�n�zda bulundurman�z gerekenler. Y�r�y�� �antas�. yedek k�yafet.�apka g�ne� g�zl���

---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 5
Date: Fri, 22 Jul 2005 18:58:44 -0700 (PDT)
From: Insatiable Hottie <insatiable_hottie@yahoo.com>
Subject: Model Dylan Skylar: the college years

Hello everyone!!!

Many of you have written in through the Yahoo! Group
as well as
individually in request of the materials I have done
for such
magazines and websites as Freshmen, BadPuppy,
Twinks.com,
TheMaleBox, etc. As most of you use, my stagename for
such works is
usually "Dylan Skylar". Most recently I was nominated
for "Freshmen
Magazine Model of the Year! I did not win, however I
have continued
to do shoots for a number of other sites. My most
recent shoot was
for BoyzParty.com. I have also continued to act in a
number of
independent films. My most recent completion was the
gay-themed
drama "Sideline Secrets" and the psychological
thriller "never cry"--
both will be available through a number of online
retailers this
fall.

For the most part I have only been able to direct you
to the website
links or share proof pictures from the various shoots
with you. I
have rarely ever been able to show you the entire
collection.

In recognition of all the endless inquiries over the
years, I have
decided to release a dvd that contains erotic homemade
videos I did
while in college. The DVD will be 60 minutes long. It
will include
nude/sexual situations. It will also contain a photo
slideshow.
Please email me for more details. There will be a
limited quantity
of 50 copies!!!

The price for each DVD will be $30.00.

You may also get the DVD plus autographed 8x10''
picture for $40.00.

You may make payment through paypal to the account
jst12151980@yahoo.com

If all goes well, I will also be glad to release a dvd
containing
more current sessions...

In your order, please include your shipping address.
Please also
send a confirmation of your order to the email address
insatiable_hottie@yahoo.com .

The DVD will ship: August 9, 2005. Please do not
hesitate, only 50
copies are being made!!!

Sincerely,
JAMES TOWNSEND
http://groups.yahoo.com/group/modeljamestownsend

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 6
Date: Fri, 22 Jul 2005 19:11:58 -0700 (PDT)
From: Insatiable Hottie <insatiable_hottie@yahoo.com>
Subject: Yahoo Group: Brandon Paradine

New Yahoo Group:

Model Brandon Paradine
http://groups.yahoo.com/group/brandonchase1985/

**Most of you already know of Brandon. He is almost 20
years old, and
has been doing modeling and adult film for the past 2
years. He moved
here to Los Angeles, CA from Alabama in the summer of
2003 to persue
modeling opportunities. Being here only a week he
quickly found himself
swept up in the amazing industry of ~Erotic
Entertainment~. =) A
decision he does not regret!**

His earliest work was for sites such as: Twinks.com,
Boyfun.com, Boys-
smoking.com, Treasureboys.com, etc..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/MrJT/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
MrJT-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home